فروش پوکه معدنی۰۹۱۸۴۲۳۵۹۷۸

فروش پوکه معدنی۰۹۱۸۴۲۳۵۹۷۸

پوکه معدنی سبک قروه باتوجه به وزن سبکش در ساختمان سازی استفاده میشه